انتشارات دست نویس با رویکردی های نوین یاددهی، یادگیری، روش ها و ابزارهای نوین آموزشی، رویکردها و شیوه های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی، شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه‌ های درسی در زمینه تالیف کتاب های کمک آموزشی شروع به فعالیت نموده است که هدف اصلی تالیف کتاب هایی گویا و روان با کمک به درک بهتر مفاهیم علمی و آموزشی و هدایت و راهنمایی دانش آموزان در مسیر آموزش است .