۲۰%
ریاضی‌موضوعی ۱

در این کتاب مباحث توابع ، لگاریتم و معادلات بطور مفصل بصورت تیپ‌بندی ارائه شده است . تمام شگردهای حل مسائل و تست های این سه مبحث آورده شده. حجم کم و شیوه تیپ‌بندی مسائل بگونه‌ایی است که بتوانید در کمترین زمان بیشترین تسلط را بر این مباحث پیدا کنید . لذت ریاضی خواندن را براحتی تجربه کنید.

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال
  • ۵۲۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۲۰۸۰۰۰ ریال