۲۰%
شیمی یازدهم

سبک موجود در این کتاب باعث افزایش دقت و توجه دانش‌آموزان به تحلیل و بررسی تمامی نکات کتاب درسی و تمرینهای دوره‌ای هر فصل می شوداز طرفی با رویکرد جدید نگاهی آموزشی به روش حل مسائل شیمی براساس تیپ‌بندی مسائل صورت گرفته. این کتاب مرجع کامل برای آموزش و منبعی جامع برای مرور سریع و دقیق کتاب درسی شیمی یازدهم است.

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال
  • ۵۴۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۲۱۶۰۰۰ ریال